*Kortermaja välisküljele õhksoojuspumba pagaldamine

Meie poole on pöördunud mitu lugejat palvega anda nõu, millistel tingimustel tohib kortermaja külge õhksoojuspumba paigaldada. Samal teemal kirjutab ka Eesti Korteriühistute Liidu ajakiri Elamu.

Vastab EKÜL jurist Margus Saulep:

Korteriomanikud ja KÜ juhatuse liikmed on tundnud huvi, kas tehnilise seadme paigaldamiseks peab omanik teistelt omanikelt või KÜ-lt nõusoleku saama. Kuivõrd erimeelsused tehniliste seadmete paigaldamise küsimustes, on viinud ka kohtuvaidlusteni, toon alljärgnevalt välja kohtu poolt esitatud seisukohad.

Kohtuasjas nr 2-06-37258 taotles isik kohtult kliimaseadme maja välisseina külge paigaldamise õiguse tuvastamist ja seda, et kohus tuvastaks, et korteriühistul puudub maja välisseina külge kinnitatava kliimaseadme mahavõtmise õigus ja et korteriühistu peab kliimaseadme õues käivat osa maja välisseina küljes taluma.

Kohus jättis nõude rahuldamata, andes järgnevad selgitused: igal korteriomanikul on õigus korteriomandi koosseisu kuuluvat kaasomandit kasutada ja seda vallata selliselt, et kasutamine ja valdamine haakuks vastavate hooneosade olemusliku funktsionaalsusega, st iga hooneosa valdamise ja kasutamise viisi kohasuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, milline on selle hooneosa olemuslik kasutamise viis. Kusjuures hooneosa kohase kasutusviisi hindamisel ei ole määrav mitte see põhjus, miks hooneosa teatud spetsiifilisel viisil kasutada soovitakse, vaid puhtalt see, milline on konkreetse hooneosa olemuslik kasutusviis. Kohtu hinnangul ei kuulu kortermaja välisseina olemusliku või loomuliku kasutamise viisi hulka see, kui seina külge kinnitatakse kliimaseade või mõni muu sarnane aparaat. Vastasel korral tuleks jaatada seda, et seina külge võib kliimaseadet kinnitada iga korteriomanik või korteri valdamiseks õigustatud muu isik. See viiks selleni, et kortermajade välisseinad võivad mingil hetkel olla täidetud kliimaseadmete, SAT TV antennidega jms-ga. Maja välisseina primaarseks funktsiooniks on maja kandevõime tagamine, maja kaitsmine ilmastiku jm mõjutuste eest, sisekliima tagamine jms.

Kohtuasjas oli kohus ka seisukohal, et kui seina hakatakse valdama ja kasutama sellisel viisil, et sinna paigaldatakse erinevad seadmeid, on tegemist vastava hooneosa kasutuse ja valdamise olulise muudatusega, milleks ühel kaasvaldajal oma suvast tulenevalt iseenesest õigust ei ole.

Seega saab nentida, et kui omanik soovib hoone väliskonstruktsioonile mõnd tehnilist seadet paigaldada (nt SAT TV antenn, kiimaseade, õhksoojuspump), on selle eelduseks teiste korteriomanike nõusolek. Mõnel juhul on nõusoleku andmist taotletud KÜ juhatuselt. Siinjuures tuleb aga märkida, et hooneosa kasutusrežiimi muudatust KÜ otsustega ei reguleerita. Omandi kasutamist puudutavad küsimused väljuvad KÜ seadusejärgsetest ja põhikirjalistest ülesannetest, mistõttu ei oma KÜ organid pädevust nendes küsimustes ka otsuseid vastu võtta. Teisisõnu ei saa KÜ otsusega (KÜ juhatuse otsus või üldkoosoleku otsus) anda nõusolekuid tehniliste seadmete paigaldamiseks. Kaasomandi valdamine ja kasutamine on üksnes kaasomanike (korteriomanike) õigus, millesse ühistu otsustega ei sekkuta.

postimees.ee, 7.01.2016