*Valitsus sai ülevaate riigi kinnisvara valitsemisest

Riigivaraseadusest tulenevalt esitas rahandusminister kabinetinõupidamisel ülevaate riigi kinnisvara valitsemise 2013. -2014. aasta koondaruandest.

Rahandusministeeriumi teine riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne keskendub riigi hoonestatud kinnisvarareformi jätkamisele ja rahastamisvõimaluste analüüsile. Lisaks annab aruanne ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ning hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta aastatel 2013-2014.

Riigi kinnisvara koondaruande eesmärk on anda ülevaade riigi kinnisvara portfellist ja selles toimunud muutustest, analüüsida riigi kinnisvara valitsemisega seotud eesmärkide täitmist ja teha ettepanekuid vara paremaks valitsemiseks.

Ministeeriumid jätkavad hoonestatud kinnistute üleandmist Riigi Kinnisvara AS-ile ning pöörduvad Riigi Kinnisvara AS-i poole mittevajalike ja valitsemisalade ülese optimeerimise potentsiaaliga kinnistute üleandmisega alustamiseks hiljemalt 31. jaanuariks 2016, ülejäänud kinnistute puhul hiljemalt 31. detsembriks 2016.

Rahandusministeerium töötab välja õigusaktid ja rakendused riigi hoonestatud kinnisvaraportfelli optimeerimiseks ning optimeerimise kavandamise ja rahastamise otsuste tegemiseks sõltumata tehingu liigist ja rahastamise allikast.

valitsus.ee, 10.12.2015